Top Definition
filipino term for vagina
hugasan mo ang puki mo!!!
wash your vagina!!
mandyによって 2003年08月26日(火)
Tagalog slang for "vagina".
Mabaho ang puki ni Ekasel!
Anthony d Half PiN0Y!によって 2006年08月28日(月)
Ari ng babae
Masarap kainin ang puki ni Rose sabi Crispin
Cripinによって 2003年10月04日(土)
cunt
Austinによって 2003年07月30日(水)
A type of dessert eaten before the main intercouse.
I would like to eat you puki before I pound it.
wikidwrxによって 2004年03月18日(木)
In spanish, the fucking best.
Esta hierba está de pukis.

This cannabis is pukis.
chuminoによって 2010年09月20日(月)
Malay slang (insultation) for girl, especially by Malaysian gays
Kau buat apa tu, puki? (What are you doing, girl?)
hashによって 2004年01月23日(金)
無料のデイリーメール

毎朝無料の今日のアーバンワード を受け取るために、あなたのメールアドレスを下に打ち込んでください。

メールは daily@urbandictionary.com のアドレスから送られてきます。迷惑メールを送ることは決してございません。

×