Top Definition
filipino term for vagina
hugasan mo ang puki mo!!!
wash your vagina!!
mandyによって 2003年08月26日(火)
Tagalog slang for "vagina".
Mabaho ang puki ni Ekasel!
#pussy #vagina #kiki #puki #pekpek
Anthony d Half PiN0Y!によって 2006年08月28日(月)
Ari ng babae
Masarap kainin ang puki ni Rose sabi Crispin
Cripinによって 2003年10月04日(土)
cunt
Austinによって 2003年07月30日(水)
A type of dessert eaten before the main intercouse.
I would like to eat you puki before I pound it.
wikidwrxによって 2004年03月18日(木)
In spanish, the fucking best.
Esta hierba está de pukis.

This cannabis is pukis.
#de puta madre #pukis #la hostia #guai #to wapo
chuminoによって 2010年09月20日(月)
Malay slang (insultation) for girl, especially by Malaysian gays
Kau buat apa tu, puki? (What are you doing, girl?)
hashによって 2004年01月23日(金)
無料のデイリーメール

毎朝無料の今日のアーバンワード を受け取るために、あなたのメールアドレスを下に打ち込んでください。

メールは daily@urbandictionary.com のアドレスから送られてきます。迷惑メールを送ることは決してございません。

×